Avís legal i política de privacitat / Aviso legal y política de privacidad

.


Imprimir articulo    

.
VERSIÓ EN CATALÀ

Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

NOM COMERCIAL: BRETZEL & TEQUILA
DENOMINACIÓ SOCIAL: BRETZEL & TEQUILA, SL
NIF: B67397463
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: hola@lainesperada.cat

DADES D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL CENTRAL: Número d’inscripció al registre: 572. Data d’inscripció al registre: 12/03/2019

Protecció de dades personals i comerç electrònic

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals

L’accés del client al lloc web i l’adquisició dels productes, serveis, i/o ús de continguts a través del lloc web pot implicar el tractament de dades de caràcter personal.

Bretzel & Tequila es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a la present web, garantint la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per aquests segons el que estableix la normativa sobre protecció de ades de caràcter personal, i sobre serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Bretzel & Tequila compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, havent adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals recopilades.

La utilització de la web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Protecció de dades i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa. Aquesta política de protecció de dades és aplicable exclusivament als webs propis de l’entitat.

1. Dret d’informació: Segons la llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSSI-CE) i la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, et comuniquem que la teva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer, amb la finalitat d’informar-te de les activitats de l’empresa Bretzel & Tequila.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran captades amb la finalitat d’oferir-nostres serveis.

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

4. Consentiment de l’usuari: La recollida de dades personals mitjançant missatges de correu electrònic i/o a través de la nostra pàgina web, suposa el consentiment exprés de l’usuari per a la incorporació de les seves dades als fitxers titularitat de Bretzel & Tequila i per al seu tractament amb la finalitat establerta en el punt 2, així com per l’enviament de comunicacions via correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació dels nostres serveis. En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Bretzel & Tequila informa al client que podrà manifestar la seva negativa als tractaments comercials i publicitaris de les seves dades en la forma disposada en el present avís legal així com donar de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics comercials o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic hola@lainesperada.cat.

5. Cessions: Bretzel & Tequila només realitzarà les cessions de dades que pugui exigir la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, mitjançant l’adreça de correu electrònic hola@lainesperada.cat, indicant en tot cas la referència LOPD. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del seu DNI.

7. Mesures de seguretat: Bretzel & Tequila l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personals de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la LOPD, i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

8. Confidencialitat: en compliment de la normativa vigent, Bretzel & Tequila es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari faciliti durant la navegació a través de la pàgina web.

9. Cookies: Bretzel & Tequila utilitza la tecnologia cookie quan un usuari entra en el lloc web. L’informem que l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador.

10. Actualització de la política de privacitat: Bretzel & Tequila pot modificar i actualitzar aquesta política de privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra política de privacitat per estar informat en tot moment de la informació que es recopila a través del web i de com la fem servir.

Els drets de reproducció d’aquesta web estan reservats i són propietat de Bretzel & Tequila, SL. https://bretzelandtequila.com/

El web conté imatges cedides per Andrés Duque, Carolina Astudillo, Chantal Akerman Foundation, Films 59, Isaki Lacuesta, Oliver Laxe, Paco Poch, Pere Portabella, Zeitun Films.

Data de l’última actualització: 01/01/2021

VERSIÓN EN CASTELLANO

Datos de la empresa

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) se exponen los datos identificativos de la empresa.

NOMBRE COMERCIAL: Bretzel & Tequila
DENOMINACIÓN SOCIAL: Bretzel & Tequila, SL
NIF: B67397463
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: hola@lainesperada.cat

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL: Número de inscripción en el registro: 572. Fecha de inscripción en el registro: 03/12/2019

Protección de datos personales y comercio electrónico

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (RGPD), le ofrecemos la siguiente información sobre el tratamiento de sus datos personales.

El acceso del cliente en el sitio web y la adquisición de los productos, servicios, y / o uso de contenidos a través del sitio web puede implicar el tratamiento de datos de carácter personal.

Bretzel & Tequila se compromete a proteger la privacidad de sus clientes y de los usuarios que accedan a la presente web, garantizando la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por estos según lo establecido en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y sobre servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Bretzel & Tequila cumple la legislación vigente en materia de protección de datos, habiendo adoptado los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para garantizar la seguridad de los datos personales recopilados.

La utilización de la web implica la aceptación por el usuario de las disposiciones contenidas en la presente Política de Protección de datos y que sus datos personales sean tratados según se estipula en la misma. Esta política de protección de datos es aplicable exclusivamente a webs propios de la entidad.

1. Derecho de Información: Según la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSS-CE) y la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte del nuestro fichero, con la finalidad de informarle de las actividades de la empresa Bretzel & Tequila.

2. Finalidad: Los datos de los usuarios recogidos mediante nuestra página web o mediante mensajes de correo electrónico, serán captados con la finalidad de ofrecerle nuestros servicios.

3. Veracidad de los datos: El usuario garantiza que los datos personales facilitados son ciertos y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

4. Consentimiento del usuario: La recogida de datos personales mediante mensajes de correo electrónico y / o a través de nuestra página web, supone el consentimiento expreso del usuario para la incorporación de sus datos a los ficheros titularidad de Bretzel & Tequila y para su tratamiento con la finalidad establecida en el punto 2, así como para el envío de comunicaciones vía correo electrónico y / u otros medios de comunicación electrónica con información de nuestros servicios. En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, Bretzel & Tequila informa al cliente que podrá manifestar su negativa a los tratamientos comerciales y publicitarios de sus datos en la forma dispuesta en el presente aviso legal así como dar de baja de este tipo de comunicaciones, siguiendo las instrucciones que aparecen al final de todos nuestros correos electrónicos comerciales o comunicándolo por escrito a la dirección de correo electrónico hola@lainesperada.cat.

5. Cesiones: Bretzel & Tequila sólo realizará las cesiones de datos que pueda exigir la legislación vigente para atender sus obligaciones legales con las diferentes administraciones competentes.

6. Derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los usuarios: el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en los términos previstos en la LOPD y su normativa de desarrollo, mediante la dirección de correo electrónico hola@lainesperada.cat, indicando en todo caso la referencia LOPD. La solicitud deberá ir acompañada de una copia de su DNI.

7. Medidas de seguridad: Bretzel & Tequila le informa que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido en el tratamiento de los datos de carácter personal de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y la LOPD, y también tiene los mecanismos necesarios para prevenir, en la medida de lo posible, el acceso no autorizado, robo, modificaciones ilícitas y la pérdida de datos.

8. Confidencialidad: en cumplimiento de la normativa vigente, Bretzel & Tequila se compromete a cumplir su obligación de secreto respecto de los datos personales que el usuario facilite durante la navegación a través de la página web.

9. Cookies: Bretzel & Tequila utiliza la tecnología cookie cuando un usuario entra en el sitio web. Le informamos que el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su navegador.

10. Actualización de la política de privacidad: Bretzel & Tequila puede modificar y actualizar esta política de privacidad en cualquier momento sin previo aviso. Compruebe siempre que está al corriente de nuestra política de privacidad para estar informado en todo momento de la información que se recopila a través de la web y de cómo la utilizamos.

Los derechos de reproducción de esta web están reservados y son propiedad de Bretzel & Tequila, SL. https://bretzelandtequila.com/

La web contiene imágenes cedidas por Andrés Duque, Carolina Astudillo, Chantal Akerman Foundation, Films 59, Isaki Lacuesta, Oliver Laxe, Paco Poch, Pere Portabella, Zeitun Films.

Fecha de la última actualización: 01/01/2021

SUSCRIPCIÓN

Redes sociales y canales de vídeo:

Facebook

Twitter

Vimeo

ETIQUETAS

ARCHIVO